TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

VEILIGHEID, DOORSTROMING
& BEREIKBAARHEID

Traffic Service Nederland heeft het unieke vermogen om voor uw verkeersprojecten – zowel van tijdelijke als permanente aard- oplossingen aan te reiken die een optimaal resultaat garanderen. Iedere verkeersaanpassing behandelen wij als een uniek vraagstuk. Een werkwijze die een optimale oplossing, een gedegen ontwikkeling en ene perfecte uitvoering waarborgt. Voor alle betrokken partijen, de weggebruiker voorop.

Traffic Service Nederland is in het bezit van de volgende certificaten: ISO 9001, VCA**, BRL 9101 en ISO 14001.

BELEIDSVERKLARING

De directie van Traffic Service Nederland is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie belangrijke doelstellingen en een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid. Het VGWM-beleid is erop gericht persoonlijk letsel, brand, schade en blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede de negatieve effecten van onze bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zal, in het geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid na bijvoorbeeld een ongeval of bedrijfsziekte, in overleg met de Arbo-arts en andere deskundigen gezocht worden naar passend werk binnen de organisatie.

Naar beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige wijze handelen zodat de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu ten opzichte van onze werknemers, tijdelijke werknemers, inleners, opdrachtgevers, onderaannemers, bezoekers en derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en geweld.

Wij zorgen ervoor dat de overheidsregels strikt worden nageleefd en streven naar continue verbetering op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

Binnen onze organisatie wordt iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande de regels en afspraken mbt Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Dit is een individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor alle werknemers binnen de organisatie. Om dit te bereiken stelt de werkgever alle noodzakelijke middelen beschikbaar en geven wij instructies, voorlichting en toelichting op geldende richtlijnen.

De directie zal zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van dit beleid en aan de hand van opgedane ervaringen haar beleid minimaal eens per 3 jaar bijstellen.

De beleidsdoelstellingen met betrekking tot VGWM zijn als volgt nader geconcretiseerd:

  • Het voorkomen van elke vorm van persoonlijk letsel en/of schade aan de gezondheid van de mens.
  • Het voorkomen van materiële schade alsmede schade aan- of onnodige belasting van het (leef)milieu.
  • Een efficiënt verloop van de bedrijfsprocessen met als doel het leveren van een eindproduct dat voldoet aan de geformuleerde (wettelijke)- en specifieke eisen, wensen en verwachtingen van de klant.
  • Het plannen, beheersen, borgen en streven naar continue verbetering van de bedrijfsprocessen en procesprestaties teneinde tijdig te kunnen  anticiperen op voorzienbare kansen en/of bedreigingen.
  • De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het management, alsmede de medewerker, ten aanzien van de VGWM-aspecten bij de uitvoering van de werkzaamheden blijvend benadrukken.

Om het beleid ten uitvoer te brengen wordt binnen Traffic Service Nederland gebruik gemaakt van een (gestandaardiseerd) BedrijfsManagementSysteem, waarin kritieke processen en de daaruit voortvloeiende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van onze medewerkers toegankelijk zijn vastgelegd. Daarnaast wordt uitwerking gegeven aan deze processen binnen (gestandaardiseerde) automatiseringssystemen. Het Managementsysteem in combinatie met de gebruikte softwarepakketten en de daaruit voortvloeiende documenten zijn gecertificeerd op basis van de Kwaliteitsborgingsnorm NEN-EN-ISO 9001, Milieumanagementnorm NEN-EN-ISO 14001,  alsmede de Veiligheidsmanagementnorm VCA**, de CO2-Prestatieladder alsmede de BRL 9101.

Medewerkers welke ideeën hebben om verbeteringen aan te kunnen brengen in ons BedrijfsManagementSysteem, onze werkprocessen of anderszins verbeteringen welke een bijdrage kunnen leveren aan een verdere verbetering van de bovengenoemde aspecten, worden verzocht hiertoe contact op te nemen met hun direct leidinggevende of ons hoofd van de afdeling KAM, Nick Ooms.