Website disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Traffic Service Nederland te Oss.

Ondanks de zorg die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Traffic Service Nederland aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites, vallen buiten de controle van Traffic Service Nederland. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af.

Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij Traffic Service Nederland.

E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht is afkomstig van Traffic Service Nederland en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie, die rechtens beschermd is. Indien u niet als geadresseerde bent aangeduid, gelieve het e-mailbericht met alle (eventuele) bijlage(n) te vernietigen en u te onthouden van kennisneming, gebruikmaking, vermenigvuldiging, openbaarmaking en/of verdere verspreiding daarvan. Traffic Service Nederland staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst ervan. Wij zien af van iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik of de interpretatie van de inhoud van deze e-mail, binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving.

App disclaimer

De app, ontwikkeld door Traffic Service Nederland, is bedoeld om aanvullende functionaliteit en gemak te bieden aan gebruikers. Ondanks onze zorgvuldige inspanningen om accurate en actuele informatie te verstrekken, kan het voorkomen dat de verstrekte gegevens onvolledig of onjuist zijn. Traffic Service Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden in de app-inhoud.

Gebruikers van de app moeten er rekening mee houden dat het gebruik ervan op eigen risico is. Traffic Service Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige vorm van schade, inclusief indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, voortvloeiend uit het gebruik van de app, de beschikbaarheid van de app of de interpretatie van de verstrekte informatie.

Hyperlinks die door de app worden verstrekt en die leiden naar externe websites of bronnen, vallen buiten onze controle. Traffic Service Nederland wijst daarom elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van dergelijke externe bronnen.

De wetten van Nederland zijn van toepassing op het gebruik van de app en de bijbehorende voorwaarden. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de app en de inhoud ervan blijven eigendom van Traffic Service Nederland.

Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat het gebruik van de app mogelijk persoonlijke informatie en gegevens met zich meebrengt. Traffic Service Nederland verbindt zich ertoe om de privacy van gebruikers te respecteren en te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving. Gebruikers worden aangeraden om het privacybeleid van de app te raadplegen voor meer informatie over gegevensverzameling, -gebruik en -beveiliging.